Số lượt xem: 2
Liên hệ: 0282253 8486
Số lượt xem: 3
Liên hệ: 0282253 8486
Số lượt xem: 2
Liên hệ: 0282253 8486
Số lượt xem: 4
Liên hệ: 0932321488
Số lượt xem: 50
Liên hệ: 0982120005
Số lượt xem: 115
Liên hệ: 08. 22 530 546
Số lượt xem: 131
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 217
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 3
Liên hệ: 024.39388600; Fax: 024.39388601
Số lượt xem: 4
Liên hệ: 008618710771709
Số lượt xem: 59
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 58
Liên hệ: 024.33854391
Số lượt xem: 85
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 19
Liên hệ: 0903 111 796
Số lượt xem: 59
Liên hệ: 0795871660
Số lượt xem: 59
Liên hệ: 0903994879
Số lượt xem: 91
Liên hệ: 0903994879
Số lượt xem: 15
Liên hệ: 0906921688
Số lượt xem: 21
Liên hệ: 0903 908 671
Số lượt xem: 134
Liên hệ: 028 37628042
Số lượt xem: 151
Liên hệ: 02873078989
Số lượt xem: 46
Liên hệ: 0982120005
Số lượt xem: 81
Liên hệ: 024.37543198
Số lượt xem: 90
Liên hệ: 0273.3893129
Số lượt xem: 70
Liên hệ: 024.38615487
Số lượt xem: 194
Liên hệ: 028.37360889

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com