Thủy sản
Số lượt xem: 12
Liên hệ: 0274 3840 171.
Số lượt xem: 18
Liên hệ:
Số lượt xem: 22
Liên hệ: Tel: 024.38362379; Fax: 024.38389924
Số lượt xem: 60
Liên hệ: 0903 111 796
Số lượt xem: 90
Liên hệ: 0795871660

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com