Điện, điện tử - Công nghệ thông tin
Số lượt xem: 21
Liên hệ: 0903 05 8877
Số lượt xem: 19
Liên hệ: 0903 05 8877
Số lượt xem: 27
Liên hệ: 0903 05 8877
Số lượt xem: 38
Liên hệ: 81 3-3479-6171; Fax: 81 3-3479-0618
Số lượt xem: 23
Liên hệ: 81 3-3479-6171; Fax: 81 3-3479-0618
Số lượt xem: 22
Liên hệ: 81 3-3479-6171; Fax: 81 3-3479-0618
Số lượt xem: 16
Liên hệ: 0988 062 062

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com