Cơ khí
Số lượt xem: 15
Liên hệ: 02422050505
Số lượt xem: 13
Liên hệ: 02422050505
Số lượt xem: 12
Liên hệ: 02422050505
Số lượt xem: 11
Liên hệ: 0976 846 575-Nguyễn Mạnh Tuân
Số lượt xem: 7
Liên hệ: 02422050505
Số lượt xem: 6
Liên hệ: 02422050505
Số lượt xem: 7
Liên hệ: 02422050505
Số lượt xem: 10
Liên hệ: 02422050505;

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com