Cơ khí
Số lượt xem: 2
Liên hệ: 0282253 8486
Số lượt xem: 3
Liên hệ: 0282253 8486
Số lượt xem: 2
Liên hệ: 0282253 8486
Số lượt xem: 4
Liên hệ: 0932321488
Số lượt xem: 4
Liên hệ: 0932321488 Fax : 02435406379
Số lượt xem: 4
Liên hệ: 0932321488
Số lượt xem: 4
Liên hệ: 008618710771709

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com