Công nghệ thực phẩm
Số lượt xem: 155
Liên hệ: 0272 3769045
Số lượt xem: 173
Liên hệ: 0272 3769045
Số lượt xem: 184
Liên hệ: 0272 3769045
Số lượt xem: 163
Liên hệ: 04.38549438
Số lượt xem: 236
Liên hệ: 0932 624 626

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com