Công nghệ sinh học
Số lượt xem: 161
Liên hệ: 08.38442414; Fax: 08.38442387
Số lượt xem: 182
Liên hệ: (08) 6286 7254
Số lượt xem: 156
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 157
Liên hệ: 04.39905133
Số lượt xem: 212
Liên hệ: (072) 3751 912

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com