Y dược
Số lượt xem: 274
Liên hệ: Tel: 0236.365040
Số lượt xem: 261
Liên hệ: 0438311191; Fax: 0438311190
Số lượt xem: 258
Liên hệ: 08.38647256/6258
Số lượt xem: 177
Liên hệ: 0919789238
Số lượt xem: 201
Liên hệ: 0438549064
Số lượt xem: 190
Liên hệ: Tel: 04.38351015; Fax: 04.38344975

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com