Điện, điện tử - Công nghệ thông tin
Số lượt xem: 32
Liên hệ: 1800 6750
Số lượt xem: 24
Liên hệ: 0988 062 062
Số lượt xem: 29
Liên hệ: 81 3-3479-6171; Fax: 81 3-3479-0618
Số lượt xem: 29
Liên hệ: 81 3-3479-6171; Fax: 81 3-3479-0618
Số lượt xem: 47
Liên hệ: 81 3-3479-6171; Fax: 81 3-3479-0618
Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448
Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG