Điện, điện tử - Công nghệ thông tin
Số lượt xem: 39
Liên hệ: 0935069459
Số lượt xem: 42
Liên hệ: 028 37628042 Fax : 028 37628043
Số lượt xem: 35
Liên hệ: 886 4 23592289; Fax : 886 4 23598060
Số lượt xem: 43
Liên hệ: 82 42 864 2462
Số lượt xem: 36
Liên hệ: 82 42 864 2462
Số lượt xem: 28
Liên hệ: 82 42 864 2462
Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448
Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG