Cơ khí
Số lượt xem: 6
Liên hệ: 028 392 604 57
Số lượt xem: 6
Liên hệ: 0909.278.189
Số lượt xem: 7
Liên hệ: (028) 3716 6003
Số lượt xem: 6
Liên hệ: (028) 3716 6003
Số lượt xem: 6
Liên hệ: (028) 3716 6003
Số lượt xem: 5
Liên hệ: (028) 3763 3950
Số lượt xem: 5
Liên hệ: (028) 3763 3950

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com