ISO hành chính công
Về việc thông báo lịch kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các CQHCNN năm 2020
15-06-2020 10:10:35
V/v thông báo lịch kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các CQHCNN năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng Kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2020 (Kế hoạch số 35/KH-UBND), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng thông báo lịch kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) tỉnh Sóc Trăng năm 2020, cụ thể như sau:

I. Thời gian kiểm tra: Theo lịch kiểm tra tại Phụ lục 1.

Trường hợp đơn vị nơi đến kiểm tra có thay đổi lịch kiểm tra, đề nghị thông báo đến Đoàn kiểm tra trước 10 ngày được kiểm tra.

II. Thành phần tham dự

1. Thành phần Đoàn kiểm tra: Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo cùng công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Thành phần đơn vị được kiểm tra: Đại diện lãnh đạo, Thư ký ISO, đại diện các phòng, bộ phận chuyên môn có liên quan đến việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

III. Nội dung kiểm tra

1. Tình hình công bố, công bố lại (nếu có) HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. Việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

a. Chính sách chất lượng.

b. Xây dựng mục tiêu chất lượng (MTCL), chương trình hoặc biện pháp thực hiện MTCL và báo cáo tình hình thực hiện MTCL định kỳ của cơ quan và của các phòng, bộ phận.

c. Xây dựng kế hoạch hoặc chương trình đánh giá nội bộ (ĐGNB) và kết quả ĐGNB.

d. Hoạt động xem xét của Lãnh đạo.

e. Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL

f. Hoạt động cải tiến trong HTQLCL.

g. Một số nội dung khác.

3. Tình hình kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO, Thư ký ISO khi có sự thay đổi thành viên.

4. Phạm vi áp dụng: Tổng số quy trình bắt buộc theo ISO (các quy trình cơ bản của ISO), tổng số thủ tục hành chính áp dụng theo quy trình ISO...

5. Báo cáo kết quả thực hiện thủ tục hành chính (tháng/ quý).


 

Số lượt xem: 18
File đính kèm:
LIÊN KẾT WEB
LƯỢT TRUY CẬP
141
05660
Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448
Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG