Số lượt xem: 13
Liên hệ: 028 39482277
Số lượt xem: 12
Liên hệ: 0795871660
Số lượt xem: 16
Liên hệ: 0795871660
Số lượt xem: 58
Liên hệ: 08. 22 530 546
Số lượt xem: 66
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 152
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 272
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 7
Liên hệ: 024.37543198
Số lượt xem: 12
Liên hệ: 0273.3893129
Số lượt xem: 12
Liên hệ: 024.38615487
Số lượt xem: 15
Liên hệ: 0259.3853105
Số lượt xem: 115
Liên hệ: 028.37360889

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com