Số lượt xem: 26
Liên hệ: 028 3930 6774; Fax : 028 3933 0924
Số lượt xem: 25
Liên hệ: 0933 990 627 Fax : (08) 5429 0855
Số lượt xem: 24
Liên hệ: 0283 7177024
Số lượt xem: 32
Liên hệ: 08. 22 530 546
Số lượt xem: 34
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 123
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 243
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 21
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 33
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 253
Liên hệ: (08) 6282 2287
Số lượt xem: 22
Liên hệ: 024.37543198
Số lượt xem: 20
Liên hệ: 0220.3716463
Số lượt xem: 64
Liên hệ: 0983926497
Số lượt xem: 69
Liên hệ: 0913126130.
Số lượt xem: 67
Liên hệ: 028.37360889

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com