Số lượt xem: 23
Liên hệ: 02837268159
Số lượt xem: 27
Liên hệ: 0282530623
Số lượt xem: 33
Liên hệ: 024.37916281-37916283
Số lượt xem: 32
Liên hệ: 024.37563180
Số lượt xem: 45
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 159
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 156
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 169
Liên hệ: (08) 6282 2287
Số lượt xem: 160
Liên hệ: 08.37313489
Số lượt xem: 312
Liên hệ: 08.37313489
Số lượt xem: 24
Liên hệ: 061.3678839; 3868402
Số lượt xem: 24
Liên hệ: 08.39104024
Số lượt xem: 25
Liên hệ: 061. 3678839; 3868984
Số lượt xem: 33
Liên hệ: 0912 006 399
Số lượt xem: 27
Liên hệ: (028)38234179
Số lượt xem: 27
Liên hệ: 028 37153085
Số lượt xem: 42
Liên hệ: (028) 3822 3039
Số lượt xem: 52
Liên hệ: 024.38823366

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com